By Match

  1. United vs. City 2-0
  2. PSV vs. FC Basel
  3. Liverpool vs. Salzburg 4:3
  4. Dortmund Inter 3-2
  5. Strasbourg vs. Lyon 3-2
  6. Germany vs. England 2-3
  7. Scotland vs. Germany 2-3
  8. Manchester United vs. Blackburn